CSV.TRCIE Comunicarea scrisă și verbală. Tehnici de redactare pentru comunicarea internă și externă
Cursuri avizate

Serviciul secretariat este unul dintre serviciile auxiliare celui de conducere si de mare importanţă în ceea ce privește managementul unităţii de învăţământ preuniversitar. Pe lângă tehnicile de secretariat deprinse în formarea iniţială, de o mare importanţă este dezvoltarea competenţelor sau formarea unor competenţe noi ale acestei categorii de personal didactic auxiliar, în domenii specifice de activitate.

DSB DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE BIBLIOTECĂ. METODE MODERNE ȘI PROIECTE INOVATOARE ÎN STRUCTURA INFO-DOCUMENTARĂ
Cursuri avizate

·        Public-ţintă vizat: bibliotecari, persoane cu studii medii sau superioare angajate ca bibliotecar, profesori documentariști, responsabili C.D.I

·         Justificarea ofertei (necesitate, utilitate):  Acest curs este un instrument necesar celor care doresc să cunoască problematica  bibliotecii din unităţile de învăţământ preuniversitar. Prin conţinutul său aplicativ şi profund ştiinţific, datorită metodologiei riguroase de prelucrare a informațiilor primare care se regăsesc în principalele documente care fundamentează activitatea de bibliotecar, acest program de formare doreşte să facă o îmbinare dintre elementele teoretice și cele practice, dintre prelucrarea şi interpretarea rezultatelor obţinute în contextul desfăşurării unei activități sau carieră in bibliotecă.  Programul de formare îşi propune să stabilească şi să menţină, într-un mod uniform, standarde înalte ale practicii de bibliotecă în cadrul sistemului de învăţământ şi să ajute astfel la construirea unui sistem educaţional modern, performant, dedicat deservirii eficiente a tuturor categoriilor de personal implicat în procesul educaţional.

·        Cursul urmăreşte dobândirea competenţelor necesare practicării ocupaţiei de bibliotecar, oferă participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile şi abilităţile specifice bibliotecarului modern. Punerea în practică a statutului personalului didactic auxiliar privind  pregătirea şi perfecţionarea bibliotecarilor şcolari.


TIC Integrarea TIC in activitatea didactica
Cursuri avizate

Programul „Integrarea instrumentelor TIC în   activitatea didactică”  este un curs avizat cu  nr 4801/DGMRUSRS/07.11.2022 având  25 ore de formare. 

Cursul de formare  este parte integrantă din proiectul Erasmus+  2022-1-RO01-KA121-SCH-000064422, proiect coordonat de către  CCD Ialomița.

Acesta  se adresează tuturor categoriilor de personal didactic şi se încadrează în sfera educaţiei permanente, având ca scop formarea continuă pentru optimizarea exercitării funcţiei formative, de comunicare şi relaţionare intra – intersistemică prin formarea şi dezvoltarea competenţelor personalului din învăţământul preunivesitar în scopul integrării metodelor şi tehnologiilor intercative în procesul educaţional.

Cursul este structurat pe trei module  cu  șase   teme de formare, fiecare dintre acestea propunând  pe lângă aspectele teoretice si multe activități practice, prin care cursanții au oportunitatea de a-şi dezvolta competenţe specifice personalului didactic printr-un program de formare continuă, în scopul abilitării curriculare durabile a cadrelor didactice cu ajutorul instrumentelor digitale.


DEF3 PREGĂTIREA DEBUTANȚILOR ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT 2022-2023
Cursuri avizate

Având in vedere dificultăţile unor cadre didactice debutante de a răspunde cerințelor examenelor de titularizare si definitivare in invăţământ, precum si lacunelor psihopedagogice din formarea iniţială, acest curs isi propune să clarifice informaţii, să dezvolte capacităţi necesare cadrelor didactice pentru inţelegerea si abordarea cu succes a subiectelor acestor examene.


EISI EDUCATIE INTERCULTURALA-O SANSA LA INTEGRARE-2022-2023
Cursuri avizate

· Predarea acestui curs poate servi la stimularea interesului cunoasterii pentru valorile culturale si istorice ale poporului rrom, precum si la raportarea demersului de integrare socio-educaţională la particularităţile culturale specifice comunităţilor de rromi.


ESSBS EGALITATE DE SANSE SI STARE DE BINE IN SCOALA-2022-2023
Cursuri avizate

Scopul programului: pregătirea cadrelor didactice în vederea valorificării diversitatii culturale, etnice si a eliminării stereotipurilor, a discriminării si totodată, asigurarea unui cadru în care relatiile sociale să aibă la  bază valori ca toleranta și empatia, în vederea creării și promovării stării de bine în unitățile de învățământ preuniversitar.